پرونده الکترونیک بیمار

پرونده الکترونیک بیمار یکی از گام های مهم جهت ارتباط بهتر پزشک و بیمار می باشد، که با توجه به نظر پزشک اطلاعات مورد نیاز جهت درج در پرونده تعیین می شود که در مراجعات بعدی روند پیگیری و درمان بیمار را تسهیل می نماید